BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER


Uppgjord 17.6.2021

Senaste ändring 17.6.2021


1.Personuppgiftsansvarig

Finlands Olympiska Kommitté rf

Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

2.Person som sköter registerärenden

Katja Kyckling 

Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

katja.kyckling@olympiakomitea.fi, oppimisareena@olympiakomitea.fi

3.Personuppgiftsbiträde

Mediamaisteri Oy

PB 82 (Uimalankatu 1)

33101 Tammerfors

010 281 8000

info@mediamaisteri.com

4.Registrets namn och beskrivning 

Användarregister för Oppimisareena. 

Oppimisareena är en digital lärmiljö för Finlands Olympiska Kommitté, i vilken man erbjuder olika kurser och utbildningar åt användare som registrerats i Oppimisareena. Denna beskrivning omfattar Oppimisareena och användaruppgifter som skapats och lagrats för den. I beskrivningen beskrivs hur Olympiska kommittén som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i Oppimisareena. 

5.Användningsändamålet för personuppgifter och registret

Användningsändamålet för insamlingen av personuppgifter är att erbjuda Oppimisareenas användare webbutbildningar och kurser. Uppgifterna används för att registrera sig till utbildningar, för att uppfölja studier och prestationer, handleda studierna samt för att hantera och betjäna användarna. Registrerade användare kan eventuellt få information om ärenden och tjänster som har att göra med Oppimisareena. 

Ur registeruppgifterna kan sammanställas rapporter, där enskilda användare inte kan identifieras. Rapporterna används för att analysera, statistikföra och utveckla tjänsterna. 

Personuppgifterna behandlas enligt lagen och konfidentiellt, för att verkställa tjänsterna.

6.Uppgifter i registret

Oppimisareenas användarregister innehåller följande nödvändiga personuppgifter:

namn (för- och efternamn)

e-postadress 

Dessutom kan användaren spara kompletterande personuppgifter på Oppimisareena, såsom hemort, adress, telefonnummer, ett foto och intressen.

Oppimisareenas användaruppgifter lagrar också uppgifter om användarens studier och kurser samt inloggningsuppgifter.

7.Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifterna i registret samlas in regelmässigt:

Från Suomisport-tjänsten i samband med att användaren anmäler sig till en av Oppimisareenas kurser med sina användaruppgifter från Sportkontot. I samband med anmälan lagrar systemet automatiskt användarens nödvändiga personuppgifter från Sportkontot till Oppimisareena. Läs beskrivningen av hur personuppgifterna behandlas på Suomisport.

Av användaren själv när hen använder Oppimisareena, studerar under kursen samt kompletterar och hanterar sina egna personuppgifter på Oppimisareena. 

Vid behov kan systemets huvudanvändare lägga till och modifiera användarens uppgifter vid problemsituationer och i samband med underhållet av registret. 

Utbildaren / läraren kan lägga till registrerade användare på kurser skilt för varje kurs. 

8.Regelmässigt överlåtande och flyttning av uppgifter

Användaren kan enbart se sina egna uppgifter, och de personers uppgifter som krävs för studier, undervisning eller för att sköta sina arbetsuppgifter. 

När en person deltar i Oppimisareenas utbildningar och kurser visas användaruppgifter såsom namn, e-post och andra uppgifter som användaren lagt till åt kursens utbildare/lärare. Användaren kan också göra sina personuppgifter (t.ex. e-post) synliga för andra på samma kurs eller för användare på Oppimisareena. 

Utbildare och lärare kan följa med hur studierna framskrider hos användare som anmält sig till kursen, se och handleda uppgifter, bedömningar och respons som har att göra med studierna. 

Meriter från kursprestationer överförs automatiskt från Oppimisareena till personens egna Sportkonto på Suomisport-tjänsten.

Behandlingen av personuppgifter kan utkontrakteras till tjänsteleverantörer, såsom Oppimisareenas tjänsteleverantör, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom lagens gränser. Vi sörjer för genom avtal att tjänsteleverantörer som arbetar för oss behandlar personuppgifter i enlighet med de anvisningar vi gett och denna redovisning.

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9.Hur länge uppgifterna avses lagras

Personuppgifterna förblir i Oppimisareenas användarregister. Ur användarregistret raderas sådana personuppgifter som inte varit aktiva på fem år eller när de inte längre behövs för att uppfylla användningsändamålen, förutsatt att den gällande lagstiftningen inte förutsätter att personuppgifterna lagras i längre tid. 

Användaren kan be att få se sina personuppgifter eller att de raderas genom att skicka en begäran om information direkt från Oppimisareena genom webbplatsen för hens egna användaruppgifter. 

10. Principerna för skyddet av register

Registret är skyddat med användarnamn, lösenord och en brandvägg. Enbart utnämnda huvudanvändare får hantera användarregistret. Personuppgiftsbiträdena har tystnadsplikt.

11.De registrerades rättigheter

Personer i registret har rätt att bland annat

till den personuppgiftsansvarige framföra en begäran om att personuppgifter som gäller honom eller henne själv visas, rättas eller raderas eller att behandlingen av personuppgifter begränsas samt rätten att göra invändning mot sådan behandling, samt rätt att flytta uppgifterna från ett system till ett annat

till de delar som behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke återta samtycket när som helst utan att detta påverkar lagenligheten för den behandling som skedde utgående från samtycket innan samtycket återtogs 

lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om behandlingen av personuppgifterna.

Begäran ska skickas skriftligen till personuppgiftsansvarige.